OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja društva FEROS d.o.o. za trgovinu, Hrušćica (Općina Rugvica), Industrijska ulica 18, OIB: 91115557093 (dalje u tekstu: Feros)

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve kupoprodaje svih proizvoda i usluga iz ponude društva Feros koji su sklopljeni u razdoblju njihove primjene. Prihvatom ponude ovi Opći uvjeti poslovanja isključuju iz primjene ranije ponude, dogovore ili pozivanja kupca na njegove vlastite Opće uvjeta poslovanja, koji su različiti i/ili odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja. Samo iznimno i isključivo pisanim putem može se isključiti primjena Općih uvjeta na određenu kupoprodaju odnosno odstupiti od pojedinih odredbi Općih uvjeta. Prije prihvata ponude Kupac može pisanim putem zatražiti da mu se dostave ovi Opći uvjeti poslovanja njegovu email adresu.

1.2. Opći uvjeti sastavni su dio svih ugovora koji Feros sklopi s kupcima, te ih nadopunjuju. Ako određene odredbe pojedinačnog pisanog ugovora odstupaju od odredbi Općih uvjeta, tada prednost imaju odredbe pojedinačnog pisanog ugovora. Ako se pojedine odredbe Općih uvjeta promijene tijekom razdoblja u kojem važe određeni pojedinačni ugovori s kupcem, tada će o tim promjenama Feros na prikladan način i u primjerenom roku obavijestiti kupca.

1.3. Isključena je primjena  bilo kakvih ranijih usmenih dogovora te općih uvjeta kupaca, osim u slučaje da je drugačije izričito ugovoreno.

1.4. Opći uvjeti dostupni su na internet stranicama društva Feros, www.feros.hr te od njihovog stupanja na snagu zamjenjuje sve eventualne prethodne verzije. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem internet stranice www.feros.hr radi informiranja o proizvodima, narudžbom kupca, odnosno prihvatom ponude smatra se i kupac izjavljuje da je pristupio web stranici www.feros.hr, da je upoznat te pročitao, razumio i prihvaća Opće uvjete poslovanja trgovačkog društva Feros. Korištenjem web trgovine, smatra se da je kupac upoznat s ovim Općim uvjetima, da je iste pročitao, razumio te da iste prihvaća. Kod narudžbe kupac nije u mogućnosti kupiti proizvod bez da prethodnog prihvaćanja ovih Općih uvjeta poslovanja.

1.5. Feros je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz web trgovinu www.feros.hr kao i sav ostali sadržaj, pod uvjetom objave svojoj internet stranici. Sve naknadne eventualne izmjene Općih uvjeta se primjenjuju isključivo na ugovore sklopljene nakon stupanja na snagu izmijenjenih Općih uvjeta.

2. PONUDA

 2.1. Budući da Feros nije proizvođač robe koju prodaje, tada Feros ovisi o isporukama proizvoda od strane trećih osoba (dobavljača), te su isporuke tih proizvoda su izvan kontrole društva Feros.

2.2. Iz razloga navedenog u članku 2.1. ovih Općih uvjeta, ponude društva Feros nisu obvezujuće, pa ni u slučaju kada je za robu izdan predračun. Iznimno, za društvo Feros su obvezujuće  samo one ponude na kojima jasno naznačeno da se radi o obvezujućoj ponudi. Obvezujuće ponude se u pravilu izdaju na razdoblje od 5 dana osim u slučaju kada je duže razdoblje valjanosti naznačeno u samoj ponudi. Razdoblje važenja ponude počinje teći od trenutka kada je kupac zaprimio ponudu, pri čemu se ponude poslane emailom smatraju primljenim u trenutku slanja. Ponuda koja je upućena kupcu prihvaća se na način i pod uvjetima koji su navedeni u ponudi i u skladu s ovim Općim uvjetima. Ako u razdoblju valjanosti ponude ona nije na valjani način prihvaćena i ako Feros o tome nije na prikladan način obavješten, ista prestaje važiti te Feros takvom ponudom nije vezan.

2.3. Neobvezujuće ponude društva Feros smatraju se pozivom kupcu da pod uvjetima navedenim u neobvezujućoj ponudi podnese ponudu za kupnju društvu Feros (narudžba). Sve ponude učinjene Kupcima moraju biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja. Tek i isključivo u trenutku kada Feros pisanim putem, odnosno na drugi način na koji se nedvojbeno može utvrditi da je društvo Feros prihvatilo narudžbu kupca, nastaje obveza za društvo Feros. Kada Feros nije dao pisani prihvat narudžbe, odnosno kada se na drugi način nedvojbeno može utvrditi da je društvo Feros prihvatilo narudžbu kupca, tada se kupoprodaja se smatra ugovorenom tek u trenutku isporuke robe. Narudžba Kupca smatra se obvezujućom ugovornom ponudom. Rok za prihvat narudžbe u pravilu iznosi četrnaest dana od primitka narudžbe od strane Feros-a. U svakom slučaju, sklapanje ugovora zahtijeva pisanu potvrdu narudžbe od strane Feros-a.

Roba se naručuje usmeno, telefonski,  narudžbenicom, putem web trgovine ili putem email-a. Narudžba mora sadržavati ime tvrtke, adresu, matični broj, broj telefona/telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ako narudžba ne sadrži šifre artikla, Feros ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške prilikom isporuke (pogrešna isporuka određenog artikla i/ili pogrešna isporuka u količini određenog artikla).

2.4. Ako nije drugačije ugovoreno, kupcem se smatra osoba (pravna osoba) u ime i za račun koje je  poslala narudžbu. Osoba koja je dostavila (poslala) narudžbu odgovara za sve obveze koje proizlaze iz njezine narudžbe, bez obzira je li narudžbu poslala u svoje ime ili u ime i za račun treće osobe. Feros na svoji računima kupca navodi kao platitelja.

2.5. Reklamni materijali nisu i ne predstavljaju ponudu društva Feros u bilo kojem slučaju i ni pod kojim uvjetima.

2.6. Svi podaci i informacije sadržane u reklamnim materijalima Feros (uključujući, ali ne ograničavajući podatke o cijenama) su isključivo informativne prirode te Feros ne jamči da su ti podaci potpuni i/ili točni. Društvo Feros  može odstupiti od svojih cjenika te ih u svako doba može promijeniti. Društvo Feros je isključivo vezano cijenom koja je navedena u obvezujućoj ponudi.

3. PLAĆANJE I OSIGURANJE PLAĆANJA, NAPLATA POTRAŽIVANJA I RIZIK ZA PROPAST SLUČAJNU PROPAST ROBE

 3.1. Kupac je obvezan platiti račune koje mu ispostavi društvo Feros u roku dospijeća koji je naznačen na svakom pojedinom računu. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku ukupni dugovani iznos (ukupni iznos računa) bude proknjižen (bude vidljiva uplata) na poslovni račun društva Feros.

3.2. Svako kašnjenje u plaćanju bilo kojeg računa daje osnovu i pravo društvu Feros da kupcu pored dugovanog iznosa naplati i zatezne kamate, pravo privremeno obustaviti sve daljnje isporuke robe te pravo da društvo Feros bez upozorenja ili opomene, raskine i/ili otkaže ugovor kao i svaki drugi pravni posao sklopljen s kupcem bez bilo kakve odgovornosti prema kupcu te zatraži povrat prodane, a neplaćene robe.

3.3. Ako je ugovoreno obročno plaćanje, u slučaju zakašnjenja s plaćanjem bilo kojeg obroka ili u slučaju drugih bitnih povreda ugovorenih obveza kupca, Feros jednostrano može proglasiti ukupan dug odmah dospjelim te zatražiti njegovo plaćanje. U slučaju blokade računa kupca, ukupan dug kupca se odmah i u cijelosti smatra dospjelim na dan blokade njegova računa neovisno o ugovorenim rokovima plaćanja.

3.4. Roba koja je predmet ugovora o kupoprodaji ostaje vlasništvo društva Feros sve do potpune isplate kupoprodajne cijene i zateznih kamata u slučaju zakašnjenja s plaćanjem. Isto vrijedi i kada je ugovoreno obročno plaćanje te u svim slučajevima kada kupac preuzima robu koju nije u cijelosti platio. Kupac se obvezuje bez odgode obavijestiti  društvo Feros o svakoj šteti koja nastane na robi, kao i o drugim bitnim informacijama koji bi za posljedicu mogle imati povredu pridržaja prava vlasništva društva Feros, u suprotnom odgovara društvu Feros za svu štetu koja mu time nastane.

3.5. Do predaje robe kupcu (ili prijevozniku), rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Feros, a s predajom robe rizik prelazi na kupca. Kupac preuzima sve rizike vezane uz utovar i istovar robe kao i one vezane uz prijevoz robe ako je sam organizirao prijevoz.

3.6. U slučaju neurednog plaćanja kupca  iz bilo kojeg razloga Feros ima pravo umanjiti godišnji bonus kupca, ako takav bonus postoji, te ako je kupcu odobren popust ukinuti odobreni popust.

3.7. Feros je zadržava pravo i ovlašten je naplatu potraživanja povjeriti odvjetniku ili društvu za naplatu potraživanja te je kupac dužan, bez ograničenja, snositi sve troškove koji nastanu prije i tijekom pokretanja i vođenja odgovarajućeg pravnog postupka naplate potraživanja, u mjeri u kojoj je to propisano primjenjivim propisima. Feros ima pravo podnijeti tužbu, pokrenuti ovršni postupak, odnosno pokrenuti drugi odgovarajući pravni postupak radi (prisilne) naplate neplaćene kupoprodajne cijene ili njezina dijela.

3.8. Ako je kupac izvršio uplatu, ali takva izvršena uplata nije dovoljna za namirenje cjelokupnog iznosa duga kupca, tada se izvršenim uplatama prvo se namiruju kamate (po starosti), potom glavnica (po starosti), nastali troškovi opomena te svi troškovi naplate potraživanja.

3.9. Ako robu kupuje više kupaca temeljem iste narudžbe, tada svaki od njih solidarno odgovaraju društvu Feros za plaćanje ukupne kupoprodajne cijene.

3.10. Feros od kupca može zatražiti izdavanje instrumenata osiguranja, odnosno kupac je dužan društvu Feros, na njegov zahtjev i po njegovoj uputi, izdati zadužnicu u onom broju i iznosu koji Feros zatraži, pri čemu se ugovor o prodaji neće smatrati sklopljenim sve dok kupac društvu Feros ne preda zatražene instrumente osiguranja odnosno zadužnice.

4. REKLAMACIJE

4.1. Sve prigovore i/ili primjedbe na račun, kupac je dužan pisanim putem dostaviti društvu Feros najkasnije u roku od 3 dana od izdavanja svakog pojedinog računa. Ako kupac pravovremeno i pisanim putem ne ospori račun, smatra se nema prigovora po predmetnom zaprimljenom računu te da je s istim u cijelosti i bezrezervno suglasan.

5. ISPORUKA I PREUZIMANJE ROBE

5.1. Glavni preduvjet za pridržavanje ugovorenih rokova isporuke je jasna, precizna i uredna dostava narudžbe (i na zahtjev društva Feros dostava i druge eventualno potrebne dokumentacije), te pridržavanje ugovorenih uvjeta i rokova plaćanja. Ako kupac propusti pravovremeno ispuniti bilo koji od traženih,  ugovorenih, i/ili dogovorenih uvjeta i obveza, tada se, bez bilo kakve odgovornosti društva Feros mogu produžiti svi rokovi isporuke i to najmanje za razdoblje kupčeva kašnjenja u ispunjenju traženih, ugovorenih i/ili dogovorenih uvjeta i obveza.

5.2. Ako se društvo Feros obvezalo isporučiti kupljenu robu u određenom roku, a isporuka te robe i/ili dijela te robe od strane dobavljača društva Feros kasni zbog više sile i/ili drugih smetnji izvan kontrole društva Feros, kupac će o tome biti prikladno i u razumnom roku obavješten. U tom slučaju se produžuju svi rokovi isporuke i to najmanje za razdoblje trajanja događaja više sile i/ili drugih smetnji izvan kontrole društva Feros. Ako okolnosti više sile i/ili drugih smetnji traju duže od 30 dana, Feros je ovlašten raskinuti ugovor o kupoprodaji, u kojem slučaju će kupcu vratiti eventualno uplaćeni iznos.

5.3. Feros će na primjeren način pozvati, odnosno obavijestiti kupca na preuzimanje robe, kada ista bude spremna za isporuku. Kupac je dužan preuzeti robu u roku od 5 dana od dana obavijesti kupca da je roba spremna za preuzimanje. Iznimno, Feros nije u obvezi pozvati, odnosno obavijestit kupca na preuzimanje robe ako je datum preuzimanja robe s kupcem izričito ugovoren.

5.4. Feros pridržava pravo na djelomičnu isporuku kupljene robe te odgovarajući obračun i naplatu isporučene robe. Kupac je bez iznimke suglasan s pravom društva Feros na djelomičnu isporuku, odgovarajući obračun i naplatu isporučene robe.

5.5. Roba se smatra predanom kupcu te isporuka uredno izvršenom uručenjem i predajom otpremnice kupcu ili njegovom prijevozniku. Primitak robe i isporuke kupac potvrđuje potpisom i ovjerom otpremnice.

5.6. Feros nije odgovoran za kašnjenja ili druge poteškoće u isporuci robe nastale zbog uzroka koji se nalaze izvan razumne kontrole društva Feros odnosno zbog više sile, nepredvidivih događaja i zbog događanja koji nisu nastali krivnjom društva Feros, uključujući ali ne ograničavajući na višu silu, eksplozije, poplave, oluje, požar, potrese, epidemijske i/ili druge bolesti ili druge prirodne katastrofe, vremenske nepogode nepovoljnih i/ili razarajućih razmjera, nesreće, rat, ratne opasnosti, oružane pobune ili razloga izjednačenih s istima, građanske nemire/sukobe, terorističke aktivnosti (prijeteće ili stvarne) zakonske, podzakonske i/ili druge propise, ograničenja ili mjere bilo koje vrste od strane vlade, sabora i/ili bilo kojih vladinih ili lokalnih vlasti, štrajkova, lock-outa ili drugih industrijskih akcija ili sporova, zastoje u radu, blokade, službene naloge, naknadne nemogućnosti izvoza ili uvoza te ograničenja koja nadležna državna tijela nameću društvu Feros vezana uz isporuku robe.

6. CIJENE

 6.1. Ako pisanim putem nije drugačije određeno ili ugovoreno, cijene navedene u ponudama, cjenicima, i drugim materijalima su navedene bez PDV-a.

6.2. Cijene ni u kojem slučaju ne obuhvaćaju sporedne troškove (poput troškova dostave) koji se mogu dodatno i odvojeno obračunati kupcu. Ako je od sklapanja ugovora i/ili stvarnog dana isporuke proteklo više od 15 dana, primjenjuju se cijene prema cjeniku društva Feros koji vrijedi u vrijeme isporuke ili na dan kada roba bude raspoloživa za isporuku.

6.3. Ako od narudžbe pa do isporuke robe dođe do promjene poreza, trošarina, carina i/ili drugih javnih davanja, a što ima za posljedicu poskupljenje kupljenog proizvoda ili usluge društva Feros, tada Feros zadržava pravo prilikom isporuke povećati cijenu kupljenog proizvoda odnosno usluge u odgovarajućem iznosu. Razloge poskupljenja društvo Feros će dokazati kupcu na njegov izričiti pisani zahtjev.

6.4. U slučaju povećanja cijena kako je opisano u članku 6.3. ovih Općih uvjeta, ako je došlo do znatnog povećanja cijene, kupac potrošač u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ovlašten je u roku od 14 dana od dana obavijesti o povećanju cijene odustati od ugovora pisanom izjavom i to isključivo u odnosu na robu i količine koje je naručio a još nije preuzeo.

6.5. Isporuka zamjenske robe i povrat popravljene robe obavlja se uz naplatu naknade za usluge koje su u vezi s tim pružene, uvećane za troškove prijevoza koji su nastali društvu Feros, osim ako je navedeno pokriveno jamstvom.

7. OBVEZA PREGLEDA ROBE I REKLAMACIJE

 7.1. Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja primljenu robu na uobičajeni način pregledati te o eventualnim nedostacima u pogledu količine isporučene robe ili u pogledu pogrešno isporučene robe odmah, a najkasnije u roku 5 dana od dana primitka robe obavijestiti društvo Feros uz precizno navođenje podataka o količini robe koja nedostaje, odnosno podataka o krivo isporučenoj robi. U protivnom se smatra da je isporučena naručena roba i u naručenoj količini.

7.2. U svim ostalim slučajevima, kupac je dužan obavijestiti Feros o vidljivim nedostacima isporučene robe bez odgađanja, najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka robe, uz precizno navođenje podataka o nedostacima. U protivnom se smatra da kupac nije imao prigovora na isporučenu robu zbog njenih vidljivih nedostataka.

7.3. U svim slučajevima kada kupac podnosi prigovor zbog nedostataka, kupac podnošenjem prigovora nema niti stječe pravo na djelomičnu ili potpunu odgodu plaćanja računa. Uz prigovor zbog nedostataka, kupac je obvezan na zahtjev društva Feros dostaviti traženu dokumentaciju, objašnjenja i odgovore na upite kako bi se mogla utvrditi narav nedostatka, odnosno kako bi se mogli potvrditi navodi sadržani u prigovoru kupca. Odredbe ovog stavka jednako se primjenjuju i na sve eventualno pružene usluge. Kupac nije ovlašten odbiti primiti isporuku robe zbog neznatnih nedostataka.

7.4. Ako se u postupku ispitivanja prigovara (reklamacije) kupca utvrdi da isti nije osnovan, društvo Feros može od kupca zatražiti naknadu stvarno nastalih troškova zbog isticanja neosnovanog prigovara (reklamacije).

7.5. Za zaprimanje reklamacija potrebno je ispuniti reklamacijski zapisnik, te uz zapisnik dostaviti presliku računa kupljene robe i presliku računa ugradnje na vozilo izdanog od strane ovlaštenog servisera.

7.6. Iznimno od odredbi ovog članka, u slučaju potrošačkih ugovora, kupac potrošač uživa sva zakonom predviđena prava potrošača glede prigovora zbog nedostatka kupljenog proizvoda odnosno pružene usluge.

8. POVRAT ROBE

8.1. Feros prihvaća samo robu koja je u izvornom stanju, originalnom pakiranju sa svim pratećim priborom. Ambalaža u koju je proizvod zapakiran kao i sam proizvod moraju biti neoštećeni. Jednako tako moraju biti neoštećeni i bar kodovi, naljepnice proizvođača, deklaracije, te šifre proizvoda. Za potrebe pripreme preuzimanja robe koja je predmet povrata, Feros mora biti obavješten najmanje 3 radna dana unaprijed. Povrat starih dijelova (kaucija) isključivo je moguć u ambalaži novog proizvoda.

8.2. Nije moguće izvršiti povrat proizvoda u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8.1. ovih Općih uvjeta.

8.3. U slučaju povrata robe, primjenjuju se sljedeća pravila:

 • povrat bez naknade je moguće zatražiti u roku od najviše 7 od dana kupnje (izdavanja)
 • za povrat robe nakon proteka roka od 7 dana od dana kupnje (izdavanja) obračunava se naknada za povrat robe u visini 10% vrijednosti robe koja je predmet povrata.

8.4. Povrat robe moguć je samo uz prethodnu pisanu suglasnost društva Feros.

8.5. U svim ostalim slučajevima, osim u slučajevima i pod uvjetima propisanim ovim člankom za vraćenu robu ne vrši se povrat kupoprodajne cijene.

9. JAMSTVO (GARANCIJA)

9.1. Za proizvode koje isporuči/proda Feros, a koji podliježu jamstvu, vrijede jamstveni uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.  Feros jamči isključivo za ispravnost prodanih proizvoda u skladu s uvjetima jamstva proizvođača proizvoda koja su kupcu predana prilikom kupnje pojedinog proizvoda. Feros ne daje nikakva druga niti dodatna jamstva. Na sva jamstva primjenjuju se ovi Opći uvjeti. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog razdoblja. Feros ni pod kojim uvjetima ne odgovara za javne izjave njegovih dobavljača, drugih proizvođača ili trećih strana (npr. izjave u reklamne svrhe).

9.2. Ako u uvjetima jamstva proizvođača robe (svakog pojedinog proizvoda) nije drugačije određeno, jamstveni rokovi iz prethodnog stavka ovog članka počinju teći od dana prodaje proizvoda kupcu.

9.3. Jamstvo nikada ne uključuje nedostatke nastale uobičajenim korištenjem proizvoda, kao i nedostatke uzrokovane vanjskim uvjetima u kojima se koristi proizvod (uvjeti specifični za predmet korištenja, odnosno ugradnje).

9.4. Feros zadržava pravo ispitati nedostatak koji je prijavljen u jamstvenom roku.

9.5. Kupac nema pravo na naknadu eventualno nastalih vlastitih troškova radi uklanjanja neispravnosti, osim u slučaju kada je postupao po pisanom nalogu ili uz pisano odobrenje društva Feros.

9.6. Prema odredbama ovog članka na isti način se primjenjuju i eventualna jamstva dana za izvršene usluge.

9.7. Feros zadržava pravo naplatiti od kupca sve stvarno nastale troškove koji su mu prouzročeni u vezi s ispitivanjem prijavljenog nedostatka prodanog proizvoda i/ili usluge ako se pokaže da je zahtjev kupca bio neopravdan.

9.8. Feros odgovara za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili ograničeno.

9.10.  Opisi proizvoda u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Sve informacije u katalozima, lecima i drugim javnim izjavama samo su približne i informativne naravi.

9.11. Kupac može ostvarivati prava zbog nedostataka stvari ukoliko je udovoljio zakonskoj obvezi pregleda robe. Kupac ili treća osoba koju je kupac ovlastio za preuzimanje robe obvezni su primljenu robu odmah pregledati na uobičajeni način, kako je to propisano člankom 7. ovih Općih uvjeta, te o vidljivim nedostacima obavijestiti društvo Feros bez odgađanja, u skladu s člankom 7.2. ovih Općih uvjeta,  inače gubi prava koje mu po toj osnovi pripadaju.

9.12. Ako se pri pregledu ili u nekom kasnijem trenutku uoči nedostatak, Kupac je dužan o tome pisano obavijestiti Feros te svoju tvrdnju potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom, a u svakom slučaju se vidljivi nedostatci moraju pismeno prijaviti u roku iz članka 7.2. ovih općih uvjeta,  a kod uočavanja skrivenih nedostataka unutar istog roka od otkrića nedostatka. Kod skrivenih nedostataka rok za podnošenje prigovora se računa od dana kada je Kupcu, kod uobičajene uporabe, nedostatak postao poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat. Ako kupac propusti propisno pregledati robu i/ili prijaviti nedostatak, odgovornost društva Feros za neprijavljene ili nepravovremeno ili nepropisno prijavljene nedostatke je isključena.

9.13. Prije isticanja zahtjeva koji proizlaze iz jamstva proizvoda, kupac je dužan izvršiti pregled s dužnom pažnjom kako bi utvrdio postoji li nedostatak čije je otklanjanje pokriveno jamstvom proizvoda.

9.14. U slučaju materijalnih nedostataka isporučenih predmeta, Feros samostalno odlučuje na način će ukloniti nedostatak, popravkom stvari ili zamjenskom isporukom, pri čemu zadržava pravo na odbijanje uklanjanja nedostatka sukladno zakonskim odredbama. U slučaju neuspjeha odnosno ako je uklanjanje nedostatka nemoguće ili nerazumno očekivati, Kupcu stoje na raspolaganju dodatni jamstveni zahtjevi za nedostatke. Feros može uvjetovati uklanjanje nedostatka prethodnim plaćanjem dospjelih a neplaćenih računa od strane Kupca. Kupac ima pravo na sniženje cijene u dijelu koji odgovara nedostatku.

9.15. Ako otklanjanje nedostatka nije uspjelo ili ako istekne razumni rok dan od strane Kupca za otklanjanje nedostatka ili je otklanjanje nedostatka u skladu sa zakonskim odredbama nepotrebno, moguće je raskinuti ugovor ili smanjiti cijenu. Međutim, ako se radi o neznatnom nedostatku, tada Kupac nema pravo na raskid ugovora.

9.16. Zahtjevi Kupca za naknadom štete ili nepotrebno nastalih troškova, čak i u slučaju nedostataka, isključivo su valjani i ograničeni razlozima navedenim u članku 10. ovih Općih uvjeta. Svi drugi razlozi za naknadu štete ili nepotrebno nastalih troškova su isključeni.

9.17. Jamstvo uvijek prestaje vrijediti u slučaju nepravilnog rukovanja i/ili ugradnje, ugradnje i/ili rukovanjem od strane neovlaštene i/ili nestručne osobe, odnosno osobe koja nema potrebna znanja i/ili stručne kvalifikacije, ugradnje od strane neovlaštenog servisera, prekomjerne uporabe kao i pod uvjetima koji su propisani od strane svakog pojedinog proizvođača i/ili dobavljača proizvoda čije proizvode prodaje društvo Feros. Feros ne daje jamstvo niti odgovara za kvarove uzrokovane neprikladnom ili nepravilnom uporabom, neispravnim sastavljanjem od strane  kupca ili trećih osoba, uobičajenim trošenjem, neispravnim ili nesavjesnim rukovanjem ili održavanjem, neispravnim instalacijskim radovima, kemijskim, mehaničkim, električnim ili bilo kakvim drugim utjecajima. Pravo na jamstvo gubi se također u slučaju preinaka ili popravaka koje su kupac ili treća osoba nepropisno izveli. Nadalje, pravo na jamstvo gubi se i ako se ne poštuju važeće upute za montažu i namještanja ili upute za montažu dobavljača.

9.18.  Ako se u trenutku isporuke, sukladno ovim Općim uvjetima utvrdi nedostatak, koji već postoji u isporučenoj robi, može se tražiti samo zamjenu robe, osim ako je zamjena nemoguća ili bi uključivala nerazmjerno velike troškove za Feros. Feros prema vlastitom nahođenju odlučuje hoće li provesti zamjenu.

9.19. Feros ne daje jamstvo niti odgovara za kvarove uzrokovane neprikladnom ili nepravilnom uporabom, neispravnim sastavljanjem od strane  kupca ili trećih osoba (uključujući, ali ne ograničavajući neovlaštene i/ili nestručne osobe, odnosno osobe koja nema potrebna znanja i/ili stručne kvalifikacije, neovlaštene servisera), uobičajenim trošenjem, neispravnim ili nesavjesnim rukovanjem ili održavanjem, neispravnim instalacijskim radovima, kemijskim, elektroničkim ili električnim utjecajima. Pravo na jamstvo gubi se također u slučaju preinaka ili popravaka koje su kupac ili treća osoba nepropisno izveli. Nadalje, pravo na jamstvo gubi se i ako se ne poštuju važeće upute za montažu i namještanje, odnosno upute za montažu dobavljača. Feros ne odgovara za štetu koja je nastala kupcu i/ili trećim osobama iz razloga navedenih u ovom stavku.

9.20. Feros ne odgovara za nepropisno i/ili nepravilno korištenje, neispravno i/ili nemarno postupanje niti u bilo kojim drugim slučajevima, osim u slučajevima su izrijekom navedeni u ovim Općim uvjetima. U slučaju takvog postupanja kupca ili trećih osoba, kupac gubi prava koja mu po bilo kojoj osnovi pripadaju. Feros ne odgovara za štetu koja je nastala kupcu i/ili trećim osobama iz razloga navedenih u ovom stavku.

 9.21. Feros odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Feros odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Feros ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Feros predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima prozvoda (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

10. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

10.1. Ako ovim Općim uvjetima nije drukčije određeno, odgovornost društva Feros postoji samo i isključivo u sljedećim slučajevima:

 • kao jamstvo za ispravnost stvari (ako je takvo jamstvo dano i isključivo pod uvjetima jamstva) te kao odgovornost za materijalne i pravne nedostatke prodane robe/usluge. Odgovornost društva Feros za naknadu štete je u svakom slučaju ograničena na iznos cijene kupljene robe odnosno usluge iz koje je proizašla šteta (umanjene za iznos obračunatog PDV), a koji iznos naknade štete ni u kojem slučaju i ni pod kojim uvjetima ne može prijeći iznos od 2.500,00 kuna. Feros nikada, iz bilo kojeg razloga, ni u kojem slučaju i ni pod kojim uvjetima ne odgovara za izgubljenu dobit kupca,  te se zbog toga upozorava kupac da je sam dužan koristiti proizvode kupljene od društva Feros tako da  ne ugrožava vlastito poslovanje;
 • kod postupanja s namjerom ili krajnjom nepažnjom;
 • kod odgovornosti za neispravan proizvod prema odredbama Zakona o obveznim odnosima.

11. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

11.1. Ako je kupac potrošač u smisli odredbi Zakona o zaštiti potrošača, tada kupac potrošač ima pravo bez navođenja razloga u roku od 14 dana izjaviti jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji robe sklopljenog na daljinu odnosno odustati od svoje kupnje putem web trgovine.

11.2. U slučaju jednostranog raskida ugovora, kupac potrošač mora društvo Feros o svojoj odluci obavijestiti na propisanom obrascu ili jasnom pisanom izjavom. Obavijest o jednostarnom raskidu ugovora dostavlja se na adresu sjedišta društva Feros: FEROS d.o.o. za trgovinu, Hrušćica (Općina Rugvica), Industrijska ulica 18 ili adresu e-pošte:feros@feros.hr

 11.4. U slučaju raskida, kupcu potrošaču će se vratiti uplaćeni iznos kupoprodajne cijene, uz uvjet da kupac potrošač vrati kupljenu robu (svu roba i sve njezine pripadke, zajedno s odgovarajućom ambalažom, kako je to propisano čl. 8. ovih Općih uvjeta). Uplaćeni iznos vraća se kupcu najkasnije u roku 10 radnih dana, na isti način na koji je uplaćen, osim u slučaju kada je kupac potrošač platio pouzećem, kada mu se novac vraća na njegov bankovni račun.

11.5. Kupac snosi sve troškove povrata. Roba se  vraća na sljedeće adrese:

Zagreb: Industrijska ulica 18, 10361 Hrušćica

Split: Zoranićeva 79, 21210 Solin

Osijek: Vukovarska cesta 328a, 31000 Osijek

Rijeka: Ind.zona R27 bb, 51223 Škrljevo, Kukuljanovo

11.6. Kupac potrošač je dužan nadoknaditi svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

12. POSLOVNA TAJNA

12.1. Sve poslovne, financijske  i druge informacije koje nastanu u poslovnom odnosu društva Feros i kupca smatraju se poslovnom tajnom koju nije dozvoljeno koristiti, prenijeti, odnosno staviti na raspolaganje trećoj osobi niti koristiti u bilo koje druge svrhe osim u svrhe izvršenja ugovora.

13. ZAŠTITA PODATAKA

13.1. Svi osobni podaci koje društvu Feros dostavlja kupac u okviru sklapanja pojedinog ugovora (uključujući slanje narudžbenica ili prihvat ponude) mogu se obrađivati u svrhu izvršenja ugovora, odnosno u drugim slučajevima kada postoji legitimni interes društva Feros i zakonska osnova za obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

13.2. Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na našoj web-stranici pod Opća pravila privatnosti./////////////////

14. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Ako bi neka od odredba ovih Općih uvjeta bila ili bi postala nevaljana i/ili neizvršiva ili ako ovi Opći uvjeti sadrže nenamjeravanu pravnu prazninu, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta. U tom slučaju, smatrat će se da je ugovorena ona odredba koja je zakonom dopuštena i koja je po svom gospodarskom značenju najbliža nevaljanoj odredbi a praznina upotpunjena s odgovarajućom odredbom, sukladno s gospodarskom svrhom i ciljem te odredbe.

14.2. U slučaju spora u pogledu robe koje društvo Feros prodaje, ili u pogledu usluga koje društvo Feros pruža, odnosno bilo kojeg drugog spora koji proizlazi iz ovih Općih uvjeta ili je vezan za njih isključivo je nadležan sud u Zagrebu, osim u slučaju potrošačkih sporova. Iznimno, u slučaju sporova s vrijednošću predmeta spora višom od 100.000,00 kuna, Feros se za rješenje takvog spora može obratiti i arbitraži, i to Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore.

14.3. Za sve što nije regulirano Općim uvjetima ili pojedinačnim ugovorom (ponudom, narudžbom ili slično), primjenjuju se i mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske, uz isključenje primjene propisa o međunarodnom privatnom pravu kao i konvencija UN-a o međunarodnoj prodaji robe.

14.4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.02.2022.